Autor:
Tartu Ülikool

Mikrokraadiprogramm „Baltisaksa kultuuripärand“ ootab osalejaid

Mikrokraadiprogramm „Baltisaksa kultuuripärand“ on Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia ainulaadne ühine programm, mis aitab ühiskonnas arutleda, kuidas paremini mõtestada ja kasutada baltisaksa pärandit, andes nii kultuuriajaloolisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi baltisaksa kultuuripärandi tutvustamiseks ja hoidmiseks. Vastuvõtt kestab 28. augustini 2022.

Registreeru siin

Mikrokraadiprogrammi eesmärk on tutvustada baltisaksa kultuuri kui Eesti kultuuripärandi orgaanilist, kuid (hästi)unustatud osa, mille tundmine on vältimatu Eesti ja eesti kultuuri sügavamal mõistmisel ning mõtestamisel. Baltisaksa kultuuri otsene ja kaudne, silmaga nähtav ja kultuuriajalukku ladestunud mõju ulatub ju välja tänasesse päeva, hõlmates keelt, kirjandust, kunsti, arhitektuuri, toidukultuuri, maastikukujundust, mõttemalle, mentaliteeti, ühiskondlikke ja elukorralduslikke küsimusi.

Mikrokraadiprogramm kestusega kaks semestrit alustab septembris Tartus, Tallinnas ja veebis, võimaldades paindlikult ning tööturu ja ühiskonna vajadusi arvestades omandada valitud erialane pädevus baltisaksa kultuuri valdkonnas.

Õppetöö toimub üldjuhul koos tasemeõppe tudengitega, ainetel on korralik veebitugi, mh olenevalt ainekursusest veebiloengud, ning tunnist on võimalik osa saada hübriidselt. Tunniplaan koostatakse tööinimeste ajagraafikut arvestavalt. Mikrokraadiprogrammis osalejad saavad individuaalset nõustamist. Samuti on olemas lisaseminaride korraldamise võimalus olenevalt olukorrast.

Sihtrühm: mõisakultuuri huvilised, giidid, kodu-uurijad, omavalitsusametnikud, mõisaomanikud, õpetajad, eri elualadel tegutsevad kultuurihuvilised, kellel on soovi ja vajadust laiendada ja süvendada oma teadmisi baltisaksa kultuuri kui Eesti kultuuri orgaanilise osa eri aspektide kohta.

Eeldused osalejale:

 • keskharidus
 • eesti keele oskus
 • kasu võib olla mõningasest saksa keele oskusest

Õpiväljundid:

 • saab sidusaid (interdistsiplinaarseid) teadmisi baltisaksa kultuuri ajaloost (mõisaarhitektuurist, kunstist, keelest, kirjandusest, mõisapärimusest, jne)
 • oskab seostada teadmisi baltisaksa kultuurist ja pärandist tänapäeva kultuuri- ja ühiskonnaelu teemadega
 • valides praktilise suunitlusega aineid, omandab teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi kas restaureerimises, muinsuskaitses, tõlkimises jne
 • näeb ja kasutab võimalusi baltisaksa kultuuri uurimistulemuste rakendamiseks erinevates töö- ja eluvaldkondades lähtuvalt oma individuaalsest taustast
 • üksikute ainete õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid leiab ülikoolide infosüsteemidest

Hindamismeetod: mikrokraadiprogramm lõpeb mitteeristava arvestusega, milleks on vaja saada positiivne tulemus kõikides ainetes. Arvestuse läbinule väljastatakse TÜ, TLÜ ja EKA ühine täienduskoolituse tunnistus.

Õppejõud:

 • Reet Bender, germanistika osakonna juhataja, saksa keele ja kultuuri kaasprofessor (Tartu Ülikool)
 • Liina Lukas, võrdleva kirjandusteaduse professor (Tartu Ülikool)
 • Pärtel Piirimäe, mõtteloo professor (Tartu Ülikool)
 • Olev Liivik, arhiivinduse kaasprofessor (Tartu Ülikool)
 • Aigi Heero, saksa keele ja didaktika dotsent (Tallinna Ülikool)
 • Maris Saagpakk, saksa kirjanduse ja kultuuriloo dotsent (Tallinna Ülikool)
 • Ulrike Plath, baltisaksa uuringute ja keskkonnaajaloo professor (Tallinna Ülikool)
 • Linda Kaljundi, kultuuriajaloo professor (Eesti Kunstiakadeemia)
 • Hilkka Hiiop, professor, Kunstikultuuri teaduskonna dekaan (Eesti Kunstiakadeemia)
 • Riin Alatalu, muinsus­kaitse ja konserveerimise dotsent ja MA õppekava juht (Eesti Kunstiakadeemia)

Baltisaksa kultuuri tundmine on võti Eesti kultuuri ja ühiskonna mõistmiseks. Mikrokraadiprogramm annab selle võtme. Tule ja õpi oma ala tippude juhatusel märkama ja tõlgendama baltisaksa kultuuri jälgi meie ümber ja meis endis.

 Registreeru siin


Aeg: 5. september 2022 kuni 25. juuni 2023
Koht: Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ja Eesti Kunstiakadeemia ning veebiõpe
Maht: 18 EAP-d (12 EAP-d kohustuslikke ja 6 EAP-d valikaineid)
Õppekavarühm: humanitaaria, mujal liigitamata
Hind: 810 eurot

Baltisaksa kultuuripärand

Ootame osalejaid mikrokraadiprogrammi „Baltisaksa kultuuripärand“

Registreeru sügissemestri keelekursustele

Registreeru sügissemestri keele- ja kultuurikursustele

Täiendusõpe maailma keelte ja kultuuride instituudis

Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride instituudis saab täiendusõppijana osaleda nii keele- ja kultuurikursustel kui ka täiendusõppeprogrammides. Lisaks pakume tellimuskoolitusi avalikule ja erasektorile.