Akadeemilise väljendusoskuse keskus - AVOK

Lühend AVOK tähistab akadeemilise väljendusoskuse keskust, mille peamine eesmärk on toetada kirjutamis- ja väljendusoskuse arendamist järgmiste tegevuste kaudu.

 


Teadustöö

Peame oluliseks, et kogu tugi, mida pakume, oleks teaduspõhine. Seega otsime aktiivselt teadusprojekte ja -teemasid ning partnereid, kes lähenevad kirjutamisele eri vaatenurkadest. Näiteks uurime kaasõppija tagasiside rolli kirjutamisprotsessis ning mitmesuguste žanride ja valdkondade eri keeltes kirjutatud tekste. Muu hulgas huvitab meid see, kuidas kõige tõhusamalt toetada tudengite positiivset kogemust tekstidele tagasisidet andes ja saades, või kuidas kirjutatakse mõnes humanitaaraines võrreldes näiteks keemiaga, ja mida kujutavad endast haridusvaldkonna magistritööd – ning kuidas üldse eesti keeles kirjutatakse.

Me toetame tudengeid, kes soovivad valida lõputöö teemaks midagi kirjutamise ja väljendusoskusega seotut. Näiteks on üliõpilased uurinud meie käe all loovkirjutamist gümnaasiumis ja õpilaste suhtumist kirjutamisse. Üks uurimistöö käsitles autorite hoiakuid anglistika osakonna magistritöödes.

 


Õpetamine ja õppimine

Meie kursused põhinevad tehtud teadustööl ning lähtuvad peamisest eesmärgist toetada kirjutamis- ja väljendusoskuse arendamist.

Praegu on õppekavas järgmised kursused:

Lisaks aitame sageli korraldada:

  • kirjutamislaagreid doktorantidele koostöös doktorikoolidega,
  • lõputööde kirjutamislaagreid,
  • Shut-up and Write-seansse tudengitele.

Oleme koostanud üliõpilaste jaoks hulga abimaterjale:

 


Teadusprojektid ja -võrgustikud, kuhu kuulume

Teadusprojekt BWRITE kaardistab Baltimaade kohalikke kirjutamistraditsioone, aidates neid hoida ning tagada nende rakendamist kõigis valdkondades, sh teaduses ja kõrghariduses. Projekti uurimistöö tulemusi saab rakendada akadeemiliste tekstide kirjutamise õpetamisel eesti, läti ja leedu keeles. Lisaks heidavad tulemused valgust akadeemilise identiteedi eri tahkude uurimisse ja on oluline panus kultuuridevahelise retoorika alasesse teadustöösse kogu maailmas.

Akadeemiline väljendusoskus on üha olulisema tähtsusega oskus nii õppijate kui ka teadlaste jaoks. Kirjalikud tööd on kõrghariduses üks enim kasutatud hindamisvorm ning viimastel aastakümnetel on kirjaliku eneseväljenduse oskus saanud aina olulisemaks ka teadlastele, kelle tööd hinnatakse peamiselt teaduspublikatsioonide alusel.

Kuigi tänapäeval kirjutavad teadlased enamasti inglise keeles, mis on kaasaegse teaduse lingua franca, on mõnel pool, sealhulgas Balti riikides, uurijatel võimalus (ja mõnikord kohustus) avaldada teadustööd ka kohalikus keeles. Eesti, läti ja leedu keeled on (senini) kõrghariduse madalamatel astmetel peamisteks õppekeelteks.

Selles projektis lähtume eeldusest, et akadeemiliste tekstide kirjutamisel esinevad kultuurilised erinevused. Nii ei erine eri keeltes kirjutatud tekstid mitte ainult grammatika ja sõnavara poolest, vaid näiteks ka infostruktuuri, teksti ülesehituse ja retooriliste võtete poolest. Neid teksti aspekte on üsna palju uuritud suurema kõnelejaskonnaga keeltes, nagu näiteks inglise, saksa, hispaania, kuid vähem on teada väiksema kõnelejaskonnaga keelte, sh Balti riikide keelte kohta.

Siinse projekti eesmärk on kaardistada eesti-, läti- ja leedukeelsete akadeemiliste tekstide kirjutamistraditsioon, keskendudes humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna tekstidele. Projektis uuritakse erinevaid akadeemilisi žanre nii mikro- kui ka makrotasandil, vaadeldakse näiteks teksti sidusust, struktuuri, retoorilisi võtteid, metateksti jms.

Projekti tulemusel saame parema ülevaate eesti-, läti- ja leedukeelsete akadeemiliste tekstide kirjutamistraditsioonist. Projekti tulemusi saab rakendada akadeemiliste tekstide kirjutamise õpetamisel ja õppematerjalide väljaarendamisel. See aitab hoida meie kohalikke kirjutamistraditsioone ning tagada eesti, läti ja leedu keele kasutamise kõikides valdkondades, sh teaduses ja kõrghariduses

ENLIGHT on kultuuridevaheline virtuaalse õpirände projekt, kuhu kuulub 25 üliõpilast kolme ülikooli eri õppekavadest. Tudengid saavad võimaluse parandada oma akadeemiliste tekstide kirjutamise ning kultuuridevahelise suhtluse oskust, töötades üheskoos mõne ENLIGHTi valdkonna küsimuse kallal (nt e-tervishoiu kitsaskohad ja võimalused, tehisintellekti roll kestlike linnade ja kogukondade kujundamisel, kliimamuutuse mõju kohalikele ökosüsteemidele, energia ja ringmajandus või sotsiaal-ruumiline polariseerumine ja mitmekesisus).

Projekti partnerülikoolideks on Göttingeni, Genti ja Tartu ülikool.

Projektiga NB!Write toetame kirjutamisoskuse arendamist ja selle lõimimist eri õppeainetesse. Eesmärgiga mitmekesistada kirjutamist toetavaid algatusi partnerülikoolides pöörame tähelepanu sellele, kui oluline on omavahel jagada käimasolevate algatuste ja pedagoogiliste sekkumiste kogemusi. Sel viisil oleme kursis üksteise tugevustega ja saame välja arendada sellised kirjutamist toetavad algatused, mis sobivad kõige paremini just Põhjamaade ja Balti konteksti. 

NB!Write on toeks teadlastele, juhendajatele, tudengitele, ülikooli osakondadele ja instituutidele, kes rakendavad kirjutamist akadeemilise edasijõudmise meetmena ja näevad kirjutamise juhendamises tudengite edu panti.

Kui soovid meiega liituda, siis anna sellest teada aadressil djuddah.leijen@ut.ee.

 


Kontaktandmed

 

Djuddah Arthur Joost Leijen
Head of Centre
PhD (General Linguistics)

Lossi 3-306
djuddah.leijen@ut.ee

 

Roger Michael Alan Yallop
Research Fellow in Academic Writing
PhD (General Linguistics)

Lossi 3-306
roger.yallop@ut.ee