Bakalaureuseõpe

Bakalaureusetöö kirjutajale:

 Teemalaat

Esitlusfail: 

8. sept. 2023

 

Kaitsmine talvel:

     

Teema sisestada inglise keele ja kirjanduse üliõpilaste infolisti saadetud tabelisse 

30. sept. 2023
BA töö retsensendile  12. dets. 2023
Retsensendi arvamus juhendajale  19. dets. 2023
BA töö esitamine  16. jaan. 2024
BA töö kaitsmine  2. veebr. 2024

 

Kaitsmine kevadel 2024:

     

Teema sisestada inglise keele ja kirjanduse
üliõpilaste infolisti saadetud tabelisse 

31. okt. 2023
BA töö retsensendile  16. apr. 2024
Retsensendi arvamus juhendajale  23. apr. 2024
BA töö esitamine  21. mai 2024
BA töö kaitsmine   4.-5. juuni 2024
1. Bakalaureusetöö nõuded

1.1. Bakalaureusetöö on uurimuslik töö, mis käsitleb ühte uurimist väärivat erialast probleemi, kasutades vastava teemaga seotud teaduskirjandust. Töö keskendub inglise keele, inglise keeles kirjutatud kirjanduse või inglise keelt kõnelevate maade kultuuri mingile konkreetsele fokusseeritud aspektile ning see kirjutatakse ühe anglistika osakonna õppejõu juhendamisel. Bakalaureusetöö kirjutatakse inglise keeles.  See peab sisaldama konkreetset probleemipüsitust, iseseisvat analüüsi ja sünteesi. Töö järgib ingliskeelse akadeemilise kirjutamise tavasid ja on kirjutatud korrektses inglise keeles. Bakalaureusetöö (6 EAP) põhiteksti maht on orienteeruvalt 25-30 standardlehekülge (1800 tähemärki). Bakalaureusetöö inglise keele kasutus on üks hindamisele kuuluvaid töö aspekte.  

2. Bakalaureusetööde kirjutamise ja kaitsmise kord  

2.1. Bakalaureusetöö juhendaja ja teema valitakse õpingute 5.semestri alguses.

2.2. Teemad kinnitab kaitsmiskomisjon hiljemalt 5.semestri lõpus (konkreetsed kuupäevad määratakse ja tehakse avalikuks iga õppeaasta alguses).  

2.3. Bakalaureusetöö kaitsmisele lubamise eeldus on kõigi ülejäänud õppeainete läbimine.

2.4. Bakalaureusetöö esitatakse kolm nädalat enne kaitsmiskuupäeva (konkreetsed kuupäevad määratakse ja tehakse avalikuks iga õppeaasta alguses) elektroonilises vormis osakonda eellugemiseks. Retsensent tutvub tööga ja kui töö vastab osakonnas esitatavatele nõuetele, annab nõusoleku töö kaitsmisele esitamiseks. Kui töö ei vasta osakonnas esitatavatele nõuetele, ei lubata tööd kaitsmisele.  

2.5. Bakalaureusetöö esitatakse kaitsmiskomisjonile nõuetekohaselt vormistatuna (vt Style sheet) elektroonselt hiljemalt nädal enne kaitsmiskuupäeva (konkreetsed kuupäevad määratakse ja tehakse avalikuks iga õppeaasta alguses).

2.6. Kaitsmisele esitatud bakalaureusetöö juurde kuuluvad järgmised osad:
a) bakalaureusetöö lõpus eraldi dokumendina lihtlitsents, millega autor annab ülikoolile loa bakalaureusetöö reprodutseerimiseks töö säilitamise ja elektroonse avaldamise eesmärgil ning töö elektroonseks avaldamiseks ülikooli veebikeskkonna kaudu,
b) bakalaureusetöö autori allkirjaga kinnitus, et bakalaureusetöö on kirjutatud iseseisvalt ja akadeemilise kirjutamise reeglite kohaselt;
c) juhendaja nõusolek bakalaureusetöö kaitsmisele lubamise kohta (lisasse märkida juhendaja nimi). Nõusoleku annab juhendaja otse osakonda.

2.7. Bakalaureusetöö ning bakalaureusetööde osaks olevad multimeediafailid avaldatakse elektroonselt Tartu Ülikooli veebikeskkonnas. Kui bakalaureusetöö elektroonne avaldamine ei ole teistele isikutele kuuluvate autori varaliste õiguste, isikuandmete kaitse seaduse, riigi- või ärisaladuse 2  vm salastatud teabe tõttu võimalik, esitab autor õppeprodekaanile enne bakalaureusetöö kaitsmisele esitamist põhjendatud taotluse bakalaureusetöö avaldamisele piirangute kehtestamiseks. Paberkandjal bakalaureusetöö jääb pärast kaitsmist säilikuna instituudi raamatukokku.

2.8. Bakalaureusetööle kinnitab retsensendi kaitsmiskomisjon. Retsensent peab olema vähemalt magistrikraadi või sellega võrdlustatud kraadiga spetsialist ja pädev antud teadusvaldkonna problemaatikas.  

2.9. Retsensent esitab hiljemalt 24 tundi enne kaitsmist komisjonile ja bakalaureusetöö kaitsjale kirjaliku retsensiooni. Retsensioon peab sisaldama põhjendatud hinnangut bakalaureusetöö kohta ja algatama diskussiooni kaitsjaga.  

2.10. Bakalaureusetööd hinnatakse avalikul kaitsmisel. Avalik kaitsmine toimub inglise keeles. Isikuandmete, riigi- või ärisaladuse või tehnoloogilise lahenduse saladuse kaitseks võib õppeprodekaan kaitsja põhjendatud taotluse alusel kuulutada kaitsmise kinniseks. Kaitsmisel osalevad kaitsja juhendaja ja retsensent, v.a juhul, kui nimetatud isikud ei saa mõjuval põhjusel kaitsmisel osaleda. Kaitsmiskomisjoni esimees võib põhjendatud taotluse alusel lubada kaitsmisel osalemist ka reaalajas toimuva kahesuunalise pilti ja heli võimaldava side abil (nt Skype, videokonverents vms). Retsensendi või juhendaja kaitsmiselt puudumisel loeb nende arvamuse bakalaureusetööst ette kaitsmiskomisjoni esimees.

2.11. Kaitsmise põhietapid on:
a) kaitsja ettekanne, milles ta tutvustab lühidalt oma töö põhiseisukohti;
b) akadeemiline diskussioon kaitsja ja retsensendi vahel;
c) avalik diskussioon ja küsimused;
d) kaitsja lõppsõna;
e) komisjoni arutelu ja hinde otsustamine. Hinde arutamisel antakse sõna ka juhendajale, kes kommenteerib töö kirjutamise protsessi ja tudengi arengut töö kirjutamise ajal.  

2.12. Lõpliku hinde bakalaureusetööle annab kaitsmiskomisjon, kes võtab arvesse retsensendi hindeettepanekut, kaitsmiskomisjoni hinnangut lõputööle ja kaitsmisele ning juhendaja arvamust. Kaitsmiskomisjon on hindamisel otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole kaitsmiskomisjoni koosseisust.  

2.13. Bakalaureusetöö kaitsmise tulemus tehakse teatavaks vahetult pärast kaitsmisprotokolli vormistamist, kuid mitte hiljem kui ühe tööpäeva jooksul kaitsmise toimumisest.

2.14. Bakalaureusetöö korduskaitsmine saab toimuda kõige varem järgmisel semestril.     

Anglistika osakonnas kaitstud bakalaureusetööd

DSpace