Testimiskeskus

Testimiskeskus kasvas välja testimise töörühmast, mis loodi 2011. aastal eesmärgiga täiendada õppejõudude võõrkeeleoskuse testimise alaseid teadmisi.

Üheks töörühma loomise põhjuseks oli Tartu Ülikoolis tekkinud vajadus inglise keele tasemetesti järele, et nii välismaale õppima minevad kui ka Tartu Ülikooli õppima tulevad üliõpilased saaksid oma keeleoskust tõendada. Selleks osalesid võõrkeeleõppejõud mitmetel nii Eestis kui ka välismaal toimunud testimiskoolitustel ning töötasid välja erievate keelte tasemetestid. Inglise keele test, mis mõõdab taset B2/C1, on osutunud väga populaarseks ning toimub igal semestril mitu korda.

2011–2014 toimusid PRIMUSE programmi toel Eesti Maaülikooli, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli  keelekeskuste iga-aastased ühiskoolitused võõrkeeleoskuse testimise teemal. Koolitajateks olid ALTE ja TestDaF-i rahvusvaheliselt tunnustatud koolitajad. Eesmärgiks oli ühtlustada võõrkeeleõppejõudude arusaamist Euroopa keeleoskustasemetest (A1, A2 jne) ning tõsta nende testide koostamise ja läbiviimise alast pädevust. Loe lähemalt Primuse 2014. aasta uudiskirjast (lk 14–15).

2015. aastal loodud testimiskeskuse tegevus lähtub õppejõudude vajadustest ning toimub töörühmade põhiselt. Plaanis on välja töötada erialakeele testide standard, milles osalevad kõik erialakeele õppejõud. Vajadus on ka nn placement test’ide järele, mis aitaksid üliõpilasel endale sobiva tasemega kursust valida.

Inglise ja saksa keele testid

30.-31. jaanuaril 2014 toimunud kahepäevasel koolitusel „Võõrkeelte õpetamisel heterogeenses rühmaõppes õpiväljundite saavutamise meetodid kõrgkoolis“ käsitles David Horner õpiväljundite saavutamise ning kujundava hindamise võtteid erinevatel tasemetel akadeemilise erialakeele õppes. Töötubades arutati  õppijakeskset õpetamist erinevatel tasemetel.

2013. aasta neljapäevane koolitus „Kirjutamis- ja kõnelemisoskuse testimine teaduskeele kontekstis“ keskendus kõrgkoolide keeleõppes suureneva tähtsusega teaduskeele (akadeemilise, sh erialase) õpetamisele. ALTE testimiskeskuse koolitajad Nicholas Underhill ja Coreen Docherty käsitlesid võõrkeeles kõnelemis- ja kirjutamisoskuse hindamise võtteid, sh testitüübi valikut, disaini ja testi kvaliteedi ning sobivuse hindamist ning testimistehnoloogiaid akadeemilises kontekstis, arvestades kõrgharidusega kaasnevat erialast keeleoskustaset. Ühiselt analüüsiti erinevaid hindamisskaalasid ja hindamisvõtteid. 

2012. aasta neljapäevasel koolitusel „Tasemetestid hindamismeetodina“ keskendusid keelekeskused  testülesannete praktilisele koostamisele, toetudes 2011. aastal omandatud teadmistele. TestDaf testimiskeskuse koolitaja Dr. Gabriele Kecker (Saksamaa) analüüsis keelekeskustes olemasolevaid kolme keele (inglise, saksa, prantsuse) teste ja andis tagasisidet testülesannete valiidsuse ja reliaabluse osas.

13. – 17. juuni 2011 „Võõrkeelte õpetamise ja testimise tasemete ühtlustamine kõrghariduses vastavalt Euroopa Nõukogu keeletasemete süsteemile (CEF:2000)“Koolitajaks Readingi ülikooli rakenduslingvistika professor Barry O’Sullivan. Viiepäevasel koolitusel  õppisid võõrkeeleõppejõud osaoskuse testimiseks ülesannete koostamise teooriat, rõhuasetusega testi reliaabluse saavutamisele testiliigiti, st nelja osaoskuse suhtes, mis tagab kokkuvõttes testi kvaliteedi.

Germanistika osakonna uudised

Balti regiooni keelte osakonna uudised

Prima Vista 2024

Kuus üritust, mida Prima Vistal külastada

Instituudi kirjutamislaagrid valiti aasta õppeteoks

Maailma keelte ja kultuuride instituudi kirjutamislaagrid valiti aasta õppeteoks