Lõputööd

Vitali Poskin
Vanakreeka keele sõnade kopti keelde laenamisstrateegiad gnostilise Tooma evangeeliumi ja kanoonilise Luuka evangeeliumi kreeka päritolu laensõnade võrdleva analüüsi põhjal

Juhendaja: Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2023


Hanna Kangur
Apuleiuse "Amori ja Psyche" varased eestikeelsed tõlked

Juhendaja: Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2023


Avely Tompson
Ateena akropoli kirjelduse kommenteeritud tõlge Pausaniase teosest "Hellase kirjeldus"

Juhendajad: Kadri Novikov ja Maria-Kristiina Lotman
Bakalaureusetöö, TÜ, 2023


Jaana Jurtšenkova
Gezeliuse leksikoni "Lexicon Graeco-Latinum" tähe alfa editsioon
Juhendaja Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2022


Annika Oiso
Achilleuse viha analüüs "Iliases" Euagriose kaheksa logismos'e põhjal
Juhendajad Maria-Kristiina Lotman ja Elo-Mall Toomet
Bakalaureusetöö, TÜ, 2022


Laura Lembit
Metafoorid ja metafoorsed väljendid vanakreeka ja eesti keeles: erinevate tõlkestrateegiate analüüs Longose "Daphnise ja Chloe" I raamatu põhjal

Juhendaja: Kadri Novikov
Bakalaureusetöö, TÜ, 2021


Vera Piotrovskaja
Antiikne kirjanduspärand vene fraseologismide kujunemise allikana ja nende fraseologismide kasutamise probleemistik

Juhendaja: Neeme Näripä
Bakalaureusetöö, TÜ, 2021


Kristiina Kase
David Cunitiuse "Jõuluoratsiooni" editsioon ja tõlge

Juhendaja: Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2021


Hilda-Maria Klettenberg
Portreekunsti areng Tartu Ülikooli skulptuurivalandite kogu ajalooliste portreede näitel

Juhendaja: Jaanika Anderson
Bakalaureuseseminari lõputöö, TÜ, 2020


Elo-Mall Toomet
Müütilised tulekud ja minekud Argose tasandikul: katse kirjeldada piirkondlikku mütoloogiat

Juhendaja: Mait Kõiv
Bakalaureuseseminari lõputöö, TÜ, 2019


Mari Linder
Afektiivsus ja vaenulikkus Catulluse luuletustes 5, 8, 57, 85 ja 93; väljendusvahendite küllus või nappus

Juhendaja: PhD Kristi Viiding
Seminaritöö, TÜ, 2015


Kaarel Silmato
Martialise leinaluule väikelaste surma puhul: Kübler-Rossi mudeli rakendamine rooma epigrammi uurimisele

Juhendaja: PhD Kristi Viiding, PhD Ivo Volt
Bakalaureusetöö, TÜ, 2014


Mart Noorkõiv
Enesele viitamine Livuse teose „Ab Urbe Condita“ eessõnas ja esimeses raamatus

Juhendaja: PhD Kristi Viiding
Bakalaureusetöö, TÜ, 2014


Mari-Anne Liblik
Mehe ja naise kirjelduste võrdlus Sappho loomingus ja retseptsioon eesti kirjandusloos

Juhendaja: PhD Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2013


Tuuli Triin Truusalu
Nominaal- ja verbaalstiil ning verbid Sappho fragment 1. eestinduses

Juhendaja: Maria-Kristiina Lotman, Kadri Novikov
Seminaritöö, TÜ, 2013


Merili Luuk
Rikkuse ja õnnetuse, õigluse ja kättemaksuga seotud sõnade analüüs Soloni “Muusade eleegia” inglise ja itaaliakeelsetes tõlgetes

Juhendaja: Kadri Novikov, Maria-Kristiina Lotman
Uurimistöö, TÜ, 2013


Mart Noorkõiv
Vana-Kreeka pulmatraditsioonid vaadatuna läbi Sappho pulmalaulude ning nendes sisalduvate vaadete eripära võrreldes Sappho ülejäänud loominguga

Juhendaja: Maria-Kristiina Lotman, Kadri Novikov
Uurimistöö, TÜ, 2013


Hurmet Ruusmaa
Apolloni epiteedid ja vormelid Homerose "Iliases" ja August Annisti tõlkes

Juhendaja: PhD Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2012


Jaanus Makko
Anakreoni ja anakreontiliste luuletuste eestikeelsete tõlgete võrdlev analüüs

Juhendaja: PhD Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2012


Gerry Puu
Loomade kujutamine Andrea Alciato embleemiraamatus

Juhendaja: PhD Kristi Viiding
Bakalaureusetöö, TÜ, 2012


Linda Lüiste
Varauusaegse lapidaarstiilis luule süntaktilised eripärad

Juhendaja: PhD Kristi Viiding
Bakalaureusetöö, TÜ, 2012


Olga Loitšenko
Vestaneitsid ja prostituudid: kahepalgelisuse motiiv Rooma ühiskonna hinnangutes

Juhendaja: PhD Kristi Viiding
Bakalaureusetöö, TÜ, 2012


Andres Kimber
Erlandus Erlandi Hiärnele kuuluva disputatsiooni "Physiognomia" editsioon ja tõlge

Juhendaja: PhD Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2012


Ruth Rootsma
Deiksis ja selle tõlkimine Euripidese "Bakhantides" (värsid 1-214)

Juhendaja: PhD Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2011


Tiina Kaukvere
1654. aasta Academia Gustaviana trükikoja uusladinakeelsete trükiste analüüs

Juhendaja: PhD Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2011


Liina Liiv
1634. - 1635. aasta Academia Gustaviana uusladina trükiste tiitellehtede analüüs

Juhendaja: PhD Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2011


Anita Luik
1653. aasta Academia Gustavianas: uusladinakeelsete trükiste tiitellehtede analüüs

Juhendaja: PhD Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2011


Kaidi Kriisa
Ekfraas Academia Gustavo-Carolina retoorikaharjutustes: neli üliõpilastööd teemal "Character ebriosi"

Juhendaja: PhD Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2010


Pilleriine Alter
Benedictus Humble disputatsioon "De Magnanimitate et Modestia" aastast 1654 ja selle seos Aristotelese Nikomachose eetikaga

Juhendaja: PhD Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2010


Kerstin Kippar
Autoreferentsiaalsus Cicero kõnes "Pro Archia Poeta"

Juhendaja: PhD Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2010


Triin Parvits
Deiksise kasutamine Platoni "Pidusöögis" Stephanuse lehekülgedel 186e 1 - 201c 3

Juhendaja: PhD Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2010


Lis-Ann Kärtna
Osutussõnade tõlkimine Platoni "Pidusöögis" Stephanuse lehekülgedel 172 al-186 el

Juhendaja: PhD Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2010


Els-Maria Uibo
Academia Gustavo-Carolina üliõpilase Olaus Levellyni retoorikaharjutus "Descriptio urbis Dorpatensis" ja selle võimalikud eeskujud

Juhendaja: PhD Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2010


Sandra Räim
1636.-1637. aasta uusladina trükiste tiitellehtede analüüs

Juhendaja: PhD Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2010


Laura Ülem
Academia Gustaviana üliõpilase Jonas Bechaeliuse "Oratio de amicitia" ja selle allikad

Juhendaja: PhD Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2010


Kadi Kiss
Osutussõnade tõlkimine Vergiliuse "Aeneise" 1. laulus värssides 1-350

Juhendaja: PhD Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2010


Madis Veldi
Mõnede kreeka sõnade käitumine eksitussõnadena eesti keeles

Juhendaja: PhD Silvi Tenjes
Bakalaureusetöö, TÜ, 2008


Katri Pille
Osutussõnad Hesiodose "Töödes ja päevades", värsid 597-828

Juhendaja: Janika Päll
Seminaritöö, TÜ, 2008


Kristen Tuulmets
Osutavad sõnad Hesiodose "Töödes ja päevades" värsid 1-292

Juhendaja: Janika Päll
Seminaritöö, TÜ, 2008


Krista Baikov
Osutussõnad ja nende tõlkimine Hesiodose "Tööde ja päevade" värssides 293-596

Juhendaja: Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2008


Jekaterina Koršunova
Vita ja vivere leksikaalme kontekst Gaius Valerius Catulluse loomingus

Juhendaja: prof. Anne Lill
Bakalaureusetöö, TÜ, 2007


Gerli Laur
Ladina keele algkursus eesti gümnaasiumis

Juhendaja: PhD Maria-Kristiina Lotman
Õpetajakoolituse lõputöö, TÜ, 2007


Juta Rahkema
Kurbuse ja viha väljendamine Seneca tragöödias "Phaedra" ja Euripidese tragöödias "Hippolytos": erinevused meetrikas, stilistikas ja sõnavalikus

Juhendaja: prof. Anne Lill
Bakalaureusetöö, TÜ, 2007


Lenne Rähn
Arhailise lüürika eripärad Sappho 1. ja 2. fragmendis

Juhendaja: Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2007


Priit Rand
Vein Horatiuse luules

Juhendaja: prof. Anne Lill
Bakalaureusetöö, TÜ, 2006


Maris Valtin
Vein Horatiuse luules ja sümposionitemaatika

Juhendaja: prof. Anne Lill
Bakalaureusetöö, TÜ, 2006


Elle Vaht
Retoorilised väljendusvahendid D. L. Page´i koostatud kreeka rahvaluule korpuses

Juhendaja: Janika Päll
Lõputöö, TÜ, 2006


Egle Taklai
Naised ja armastustemaatika Horatiuse oodides 1.22, 1.23 ja 3.26

Juhendaja: prof. Anne Lill
Bakalaureusetöö, TÜ, 2006


Liina Suvi
Naised tausttegelastena Vergiliuse eeposes "Aeneis" (Juno, Venus, Creusa, Andromache, Anna, Camilla, Juturna ja Sibylla)

Juhendaja: prof. Anne Lill
Bakalaureusetöö, TÜ, 2006


Anneli Poolakese
Professor Ludwig Schwabe klassikalise filoloogi ning Catulluse uurijana Tartu Ülikoolis

Juhendaja: dr. Kristi Viiding
Bakalaureusetöö, TÜ, 2006


Laura Allak
Emotsioonid Horatiuse luules

Juhendaja: prof. Anne Lill
Bakalaureusetöö, TÜ, 2006


Kristi Paavel
Sõbrad ja sõprus Horatiusel oodides 2.3 ning 2.10

Juhendaja: prof. Anne Lill
Bakalaureusetöö, TÜ, 2005


Kadri Põldsaar
Ovidiuse pentameetri struktuurist: lõpusõnade korrelatsioon esimeses ja teises poolvärsis

Juhendaja: Maria-Kristiina Lotman
Bakalaureusetöö, TÜ, 2005


Liis Ellert
Amatsoonid Kreeka mütoloogias ja Herodotose "Historias"

Juhendaja: prof. Anne Lill
Bakalaureusetöö, TÜ, 2005


Kairit Ahman
Hiaatus Plutarchose korpuses

Juhendaja: Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2005


Triin Kärner
Mene salis placidi vultum fluctusque quietos ignorare iubes ... Mereleksika P. Vergilius Maro eepose "Aeneis" I-V laulus

juhendaja: dr. Kristi Viiding
Bakalaureusetöö, TÜ, 2005


Kadri Põldsaar
Ovidiuse pentameetri struktuurist: lõpusõnade korrelatsioon esimeses ja teises poolvärsis

Juhendaja: Maria-Kristiina Lotman
Bakalaureusetöö, TÜ, 2005


Maarja Lohk
Jupiteri roll M. Valerius Martialise epigrammides

Juhendaja: Ivo Volt
Bakalaureusetöö, TÜ, 2004


Marleen Parman
Rooma komöödia lavastamisvõimalused tänapäeva Eestis Titus Maccius Plautuse komöödia "Curculio" näitel: retseptsioonikriitiline analüüs

Juhendaja: prof. Anne Lill
Bakalaureusetöö, TÜ, 2004


Kristin Kurs
Antiikkirjanduse eestindused aastatel 1850-1940 Eesti kultuuriruumis

Juhendaja: PhD Kristi Viiding
Bakalaureusetöö, TÜ, 2003


Tiit Ariko
Plutarchose "Paralleelsete elulugude" eesmärk Demosthenese ja Cicero elulugude näitel

Juhendaja: Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2003


Jane Roos
Petrus Andrae "Encomiasticon de celebri ingenuarum praestantia" antiiksed eeskujud

Juhendaja: PhD Kristi Viiding
Bakalaureusetöö, TÜ, 2003


Kaja Karo
Hülgamismotiiv eepikas: mahajäetud naise roll sündmustiku kujutamisel (Catullus 64 ja Vergilius Aeneis IV)

Juhendaja: PhD Epp Tamm
Bakalaureusetöö, TÜ, 2001


Annika Kirs
Värsimõõdud ja nende temaatika Horatiuse "Oodide" I raamatus

Juhendaja: Maria-Kristiina Lotman
Bakalaureusetöö, TÜ, 2001


Monika Kaldalu
Ars ja kuldajastu müüt Vergiliuse "Georgicas" ja selle eelkäijatel didaktilises luules

Juhendaja: Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2001


Annika Kuuse
Antiikaja eleegiline distihhon: meetriline ja rütmiline analüüs

Juhendaja: Maria-Kristiina Lotman
Bakalaureusetöö, TÜ, 2001


Kadri Nõmmik
Retoorilised väljendusvahendid Achilleus Tatiose romaanis „Leukippe ja Kleitophon“

Juhendaja: Janika Päll
Bakalaureusetöö, TÜ, 2001


Helen Lääne
Ametid ja tegevusalad Martialise epigrammides

Juhendaja: Ivo Volt
Bakalaureusetöö, TÜ, 2001


Jaanika Tiisvend
Poeedid Martialise epigrammides: biograafia ja kirjanduskriitika

Juhendaja: Ivo Volt
Bakalaureusetöö, TÜ, 2001


Anu Allikas-Hallikas
Glüptika antiikajal. Heraklese temaatikaga gemmid Tommaso Cadese gemmivalandite kogus

Juhendaja: prof. Anne Lill, Laidi Laiverik
Bakalaureusetöö, TÜ, 2001


Andra Kulp
Ladina keele õpetuse ajaloost ja metoodilistest alustest

Juhendaja: prof. Anne Lill
Lõputöö, TÜ, 2001


Egle Mailaan
Ülistusadjektiivid uusladina kirjanduses (Academia Gustaviana ning Academia Gustavo-Carolina tekstide põhjal)

Juhendaja: Kristi Viiding
Bakalaureusetöö, TÜ, 2000


Jana Tali
Augustinuse müstikast sõnavara tasandil: "Confessiones" IX ja X raamat

Juhendaja: Marju Lepajõe
Bakalaureusetöö, TÜ, 2000


Külliki Kikkas
Psyche loo tegelasete karakteristika „Metamorfooside“ ideestikus

Juhendaja: prof. Anne Lill
Bakalaureusetöö, TÜ, 1999


Jana Orion
Leinaluuletused Gustav II Adolfi surma puhul Academia Gustaviana liikmetelt (1633)

Juhendaja: Kristi Viiding
Bakalaureusetöö, TÜ, 1999


Kristi Rasva
Naiste pahed Juvenalise kuuendas satiiris

Juhendaja: prof. Anne Lill
Bakalaureusetöö, TÜ, 1999


Triin Rebane
Tooma tegude struktuurianalüüs

Juhendaja: Marju Lepajõe
Bakalaureusetöö, TÜ, 1998


Monika Reinem
Suetoniuse eeskuju Einhardi biograafiale "Vita Karoli Magni"

Juhendaja: Kaspar Kolk
Bakalaureusetöö, TÜ, 1998


Maarit Kivilo
Homerose biograafilise traditsiooni kujunemine

Juhendaja: Mait Kõiv
Bakalaureusetöö, TÜ, 1998


Ivo Volt
Theophrastos Characteres 1 ja 23: εἰρωνεἰα ning άλαζονεἰα antiikne käsitlus

Juhendaja: prof. Anne Lill
Bakalaureusetöö, TÜ, 1997


Katre Kaju
Ülistusmotiivid Catulluse pulmalauludes ja nende kreeka eeskujud

Juhendaja: Janika Päll
Bakalaureusetoo, TÜ, 1997


Kai Tafenau
Lobisemine ja lobisejad Theophrastosel ja Plutarchosel

Juhendaja: prof. Anne Lill
Bakalaureusetöö, TÜ, 1997


Ave Paesalu
Boethiuse muusikakontseptsiooni lähtekohti

Juhendajad: Marju Lepajõe ja Lilian Langsepp
Diplomitöö, TÜ, 1996


Maili Karindi
Sokrates Aristophanese komöödias "Pilved"

Juhendaja: lektor. Jaan Unt
Diplomitöö, TÜ, 1996


Mari Murdvee
Pahurdaja Menandrose komöödias "Dyskolos"

Juhendaja: lektor. Jaan Unt
Diplomitöö, TÜ, 1996


Kaspar Kolk
Sevilla Püha Isidoruse retoorikakäsitluse "Etymologiae" 2.1-21 seosed oma ajaga

Juhendaja: prof. Anne Lill
Diplomitöö, TÜ, 1996


Rainer Kattel
The Political Philosophy of Xenophanes of Colophon

Advisor: prof. Wolfgang Drechsler
Bakalaureusetöö, TÜ, 1996


Janika Päll
Vastanduse kohast Alkaiose Ideestikus ja vormi kujundava printsiibina

Juhendaja: lektor Jaan Unt
Diplomitöö, TÜ, 1995


Kaarina Krull
Herodotose 2. raamatu peatükid 1-34. Herodotose nägemus Egiptuse geograafiast

Juhendaja: lektor Jaan Unt
Diplomitöö, TÜ, 1995


Kristi Sak
Q. Horatius Flaccuse oodide 1.1, 1.2, 1.3 tõlgetest eesti keelde

Juhendajad: dotsent Jaak Peebo ja lektor Marju Lepajõe
Diplomitöö, TÜ, 1995


Merike Soodla
Riik ja õigus Hugo Grotiuse teose "De iure belli ac pacisprolegomenas

Juhendaja: prof. Anne Lill
Diplomitöö, TÜ, 1995


Maria Kanter
Apuleiuse stiilist ja kõlakujunditest "Metamorfooside1.-3. raamatus

Juhendaja: prof. Anne Lill
Diplomitöö, TÜ, 1995


Katrin Kiisler
Hor. Carm. 3.1-3 ühtekuuluvuse põhjustest

Juhendaja: prof. Anne Lill
Diplomitöö: TÜ, 1995


Katrin Moon
Vana-Rooma vir​tuse esindajate kasutamine ja tähtsus Horatiuse 1. raamatu 12. oodis

Juhendaja: prof. Anne Lill
Diplomitöö, TÜ, 1995


Sven-Erik Soosaar
Vagadus ja jumalakartlikkus Platoni dialoogis "Euthyphron"

Juhendaja: lektor Jaan Unt
Diplomitöö, TÜ, 1995


Hille Laido
Horatiuse ood 2.1.: aurea mediocritas ja sellest kõrvalekaldumise põhjused

Juhendaja: prof. Anne Lill
Diplomitöö, TÜ, 1995

Marten Teemant
Johannes Vorsti kirjad Johann Mothile

Juhendaja: prof Janika Päll
Magistritöö, Tartu Ülikool, 2023

Anni Polding
Karl Morgensterni inauguratsioonikõne ja Tartu ülikooli pedagoogilis-filoloogilise seminari
tudengite harjutustöödes esinevate võtmesõnade võrdlev analüüs

Juhendaja: prof Janika Päll
Magistritöö, Tartu Ülikool, 2022

Elo-Mall Toomet
Argose kohalikud kultustraditsioonid ja varane kreeka eepika: vastastikused seosed

Juhendajad: Mait Kõiv ja Neeme Näripä
Magistritöö, Tartu Ülikool, 2021

Anna Shkuratova
Kreeka elemendi vahendamine Plautuse komöödia „Pseudoluse“ tõlgetes
Juhendaja: dr. Maria-Kristiina Lotman
Magistritöö, Tartu Ülikool, 2020

Marilyn Fridolin
Lukianose teose „Surnute kõnelused“ eestikeelse kommenteeritud tõlke ettevalmistamine
Juhendaja: dr. Janika Päll
Magistriprojekt, Tartu Ülikool, 2020

Kristin Klaus
Põhisõna kordus relatiivlauses Caesari kommentaaride näitel
Juhendaja: dr. Maria-Kristiina Lotman
Magistritöö, Tartu Ülikool, 2020

Merili Luuk
Info leidmise strateegiad Antiik-Rooma komöödiates Plautuse ja Terentiuse näitel
Juhendajad: dr. Maria-Kristiina Lotman, dr. Kristi Viiding
Magistritöö, Tartu Ülikool, 2018

Anni Arukask
Sappho sapfilise stroofi ja kuusteistsilbiku meetriline ja semantiline struktuur
Juhendaja: dr. Maria-Kristiina Lotman
Magistritöö, Tartu Ülikool, 2017

Mari Linder
Antiikkirjanike intertekstid David Hilcheni kirjades: imiteerimise viisid ja funktsioon
Juhendaja: dr. Kristi Viiding
Magistritöö, Tartu Ülikool, 2017

Tuuli Triin Truusalu
Vim verbi intueri: Titus Livius sonade ja sonauhendite paritolu ja tekkepõhjuste
selgitajana „Ab urbe condita” I–V raamatus

Juhendaja: dr. Kristi Viiding
Magistritöö, Tartu Ülikool, 2016

Kerstin Kippar
Laurentius Ludeniuse disputatsiooni "Oratio Ciceronis Pro Archia poeta methodice resoluta..." editsioon ja tõlge

Juhendaja: dr. Janika Päll
Magistritöö, Tartu Ülikool, 2013
https://www.maailmakeeled.ut.ee/et/1179642

Liis Raamat
πέρας ja ἄπειρον Platoni dialoogis Philebos
juhendaja: dr. Janika Päll
Magistritöö, Tartu Ülikool, 2013

Kaidi Kriisa
Lingua Latina sive sermo vernaculus noster? Ladina keele ja rahvuskeelte suhe Academia Gustaviana dissertatsioonides ja oratsioonides (1632–1656)

Juhendaja: dr. Kristi Viiding
Magistritöö, Tartu Ülikool, 2012

Laura Viidebaum
Retoorilised väljendusvahendid ja nende funktsioonid komöödias Aristophanese Herilased näitel

Juhendaja: dr. Janika Päll
Magistritöö, Tartu Ülikool,  2010

Ave Paesalu 
Harmoonia kui muusika ning kooskõla Boethiusel
Juhendajad: dr. Marju Lepajõe, dr. Janika Päll
Magistritöö, TÜ, 2010

Egle Taklai
Nomina loquentia Apuleiuse Metamorfoosides ja nende roll tegevuse iseloomustamisel
Juhendaja: prof. Anne Lill
Magisritöö, TÜ, 2008

Elle Vaht
Retoorilised väljendusvahendid atika needustahvlitel

Juhendaja: dr. Janika Päll
Magistritöö, TÜ, 2008

Maris Valtin
N. von Hövelni Proverbia quaedam et sententiae Ciceronis, Plauti, Terentij Et aliorum clarissimorum virorum tekstikriitiline editsioon

Juhendaja: dr. Kristi Viiding
Magistritöö, TÜ, 2008

Neeme Näripä
Hermogenese stasise-teooria Aristotelese kategooriate rakendusena

Juhendaja: Janika Päll
Magistritöö, TÜ, 2007

Merike Ristikivi
Ladina päritolu juriidilised terminid eesti õiguskeeles

Juhendaja: dr. Anne Lill
Magistritöö, TÜ, 2006

Annika Kuuse
Rooma komöödia trohheilise septenaari meetriline ja rütmiline struktuur
Juhendaja: Maria-Kristiina Lotman

Magistritöö, TÜ, 2006

Jaanika Tiisvend
Rooma poeedid Aulus Gelliuse teoses Noctes Atticae: filoloogia ja kirjanduskriitika

Juhendaja: Ivo Volt
Magistritöö, TÜ, 2005

Kadri Novikov
Retoorika ja tekstitüüp: struktuur, tekstuur ja retoorilised figuurid Achilleus Tatiose romaanis „Leukippe ja Kleitophon“

Juhendaja: Janika Päll
Magistritöö, TÜ, 2004

Katre Kaju 
Ülistusmotiivide kasutamine ladina pulmalauludes 1. sajand e.Kr. - 6. sajand p.Kr
Juhendaja: dr. Anne Lill
Magistritöö, TÜ, 2002

Janika Päll
Stroofipiir ja selle ületamine Sappho ja Alkaiose luules

Juhendaja: prof. M. Lotman (Eesti Humanitaarisnstituut)
Magistritöö, TÜ, 2000

Kaarina Rein
Dramatic Effects in Herodotus's Historical Narrative: Hdt. VII 44-57

Juhendaja: prof. Anne Lill
Magistritöö, TÜ, 
2000

Kai Tafenau
Sõnalise väljenduse osa karakterimääratlejana Theophrastose "Inimtüüpides"

Juhendaja: prof. Anne Lill
Magistritöö, TÜ, 2000

Maarit Kivilo
Arusaamade kujunemine Homerose isikust, tema elust ja loomingust arhailisel ja klassikalisel perioodil (8.-4. sajandil eKr)

Juhendaja: Mait Kõiv
Magistritöö, TÜ, 2000

Ivo Volt
Theophrastose tüübinimetused 5.-4. saj. kreeka traditsioonis

Juhendaja: prof. Anne Lill
Magistritöö, TÜ, 2000

Maria-Kristiina Lotman
Meetrum ja rütm antiikkomöödia Jambilises trimeetris (võrdlev-statistiline analüüs)

Juhendaja: Kristi Viiding
Magistritöö, TÜ, 1999

Rainer Kattel
The Emergence of the Philosophy of the Polis in 6th Century (BC) Greek Poetry: Xenophanes of Colophon and his Predecessors

Juhendaja: prof. Anne Lill
Magistritöö, TÜ, 1998

Kristi Sak
Rooma poeedi Quintus Horatius Flaccuse loomingu kajastusi Eesti haridus- ja teaduselus 19. sajandil

Juhendaja: prof. Anne Lill
magistritöö, TÜ, 1997

Marju Lepajõe
Fiktiivne element Dares Phrygiuse Trooja_kroonikas ja selle sidemed kaasaja historograafiaga

Juhendaja: dr. Aleksander Zaitsev (St. Peterburgi Ülikool)
Magistritöö, TÜ, 1995

Doktoriväitekirjad

Neeme Näripä "Stasis: Ein antikes Konzept"
Juhendaja: klassikalise filoloogia professor Janika Päll (Tartu Ülikool) ja dr Martin Steinrück (Freiburgi Ülikool, Schweiz)
Oponendid: prof.em.Dr.Dr.h.c. Jürgen von Ungern-Sternberg ja dr Manfred Kraus (Tübingeni Ülikool)
Kaitstud 07.10.2019


Kaidi Kriisa "Mitmekeelsuspraktikad varauusaegses Tartu Ülikoolis (1632–1710)"
Juhendaja: Kristi Viiding (Eesti Teaduste Akadeemia, Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse vanemteadur)
Oponendid: prof Päivi Pahta (Tampere Ülikool), Dr Peter Sjökvist (Uppsala Ülikool)
Kaitstud 23.11.2018


Jaanika Anderson "Reception of Ancient Art: the Cast Collections of the University of Tartu Art Museum in the Historical, Ideological and Academic Context of Europe (1803-1918)"
Juhendaja: prof Kristi Viiding (Tartu Ülikool), kaasjuhendaja dr. Epi Tohvri (TTÜ Tartu kolledž)
Oponendid prof. Lorenz Winkler-Horacek (Institut für Klassische Archäologie der Freien Universität Berlin und Abguss-Sammlung Antiker Plastik der Freien Universität Berlin) ja Dr Aira Võsa (Tartu Ülikooli raamatukogu)
Kaitstud 20.03.2015


Kadri Novikov "Leucippe and Clitophon by Achilles Tatius: Rhetorical Figures, Narrative Tempo and Genres in the Novel"
Juhendaja: teadur Janika Päll (Tartu Ülikool)
Oponendid: professor Koen De Temmerman (Genti Ülikool) ja emeriitprofessor Maarit Kaimio (Helsinki Ülikool)
Kaitstud 30.10.2014


Katre Kaju "Vive hodie, cras vivere serum est: humanistlik-kristlik haridustraditsioon ja Riia pastori Adam Andreae reisialbum (1696–1702)"
Juhendaja: dots Kristi Viiding, PhD (Tartu Ülikool)
Oponendid: ajaloodoktor Vello Helk (end Taani riigiarhivaar), vanemteadur Kristiina Ross, PhD (Eesti Keele Instituut)
Kaitstud 29.08.2011


Janika Päll "Vorm, stiil ja süntaks. Vanakreeka proosarütmi kirjelduse ja analüüsi meetodi visand Gorgiase "Helena ülistuskõne" näitel"
Juhendaja: dr.habil. Martin Steinrück (Fribourgi ülikool)
Oponent: prof Pierre Chiron (Pariisi XII ülikool)
Kaitstud 08.11.2007


Ivo Volt "Karakterikirjeldus ja invektiiv: peripateetikud eetika, komöödia ja retoorika vahel"
Juhendaja: prof Anne Lill (Tartu Ülikool)
Oponent: prof Karin Blomqvist (Lund)
Kaitstud 21.12.2007


Maria-Kristiina Lotman "Jambiline trimeeter: värsisüsteemid, meetrum, rütm, semantika"
Juhendaja: professor Anne Lill (Tartu Ülikool)
Oponendid: emeriitprofessor Ilse Lehiste (Ohio State University), professor Peeter Torop (Tartu Ülikool)
Kaitstud 14.11.2003


Kristi Viiding
Juhendaja: prof. Anne Lill (Tartu Ülikool)"Uusladina teelesaatmisluuletused (propemptikonid) Academia Gustaviana’s 1632-1656"
Oponendid: prof. Walther Ludwig (Hamburgi Ülikool), dr phil Jaan Undusk (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus)
Kaitstud 23.12.2002

Registreeru sügissemestri keelekursustele

Registreeru sügissemestri keele- ja kultuurikursustele

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd