Autor:
Johan Paul Hion

Maailma keelte ja kultuuride instituudis saab valida kolme magistriõppekava vahel

Maailma keelte ja kultuuride instituudis saab 2023/24. õppeaastal kandideerida kolmele magistriastme õppekavale.

Euroopa keelte ja kultuuride õppekaval saab valida seitsme eriala vahel: hispaania keel ja kirjandus, inglise keel ja kirjandus, klassikaline filoloogia, prantsuse keel ja kirjandus, saksa keel ja kirjandus, Skandinaavia keeled ja kirjandused, vene ja slaavi filoloogia. 

Rahvusvaheline õppekava sobib hästi neile, kes soovivad arendada enda keelteoskust ning saada süvendatud teadmisi Euroopa kultuuriruumist. Võimalik on valida enda vajadustest ja huvidest lähtuvad valikained. Õpet täiendab õpirände- ja praktikavõimalus. Praktiline kogemus ning paindlikult kujundatav õpitee valmistavad ette tööks kultuurivahendusega seotud töökohtadel. Mitmed meie lõpetajad töötavad näiteks kultuuridiplomaatia või teaduskommunikatsiooni valdkonna spetsialistidena riigiasutustes, ülikoolides, ettevõtetes, muuseumides ja kirjastustes.

Kandideerimisel tuleb SAIS-is avaldusele lisada motivatsioonikiri ja essee või tõlketekst, mille esitamise tähtaeg on 15. märts 2023. Esseede teemad ja tõlkimiseks mõeldud tekstikatkendid asuvad Euroopa keelte ja kultuuride õppekava sisseastumislehel vastuvõtutingimuste all.

Võõrkeeleõpetaja õppekaval saab valida viie eriala vahel: hispaania keele õpetaja, inglise keele õpetaja, prantsuse keele õpetaja, saksa keele õpetaja, vene keele õpetaja. Õppida saab ühe, kahe või rohkema võõrkeele õpetajaks, ja lisaerialana veel mõne humanitaaraine õpetajaks. Enamikel erialadel toimub õppetöö päevaõppe vormis, kuid inglise keele õpetaja erialal on võimalik õppida ka sessioonõppes.

Mitmekülgne üldpedagoogiline, ainealane ja metoodiline ettevalmistus on põimitud eri tüüpi praktikatega. Praktika ja osa magistriõppest võib läbida vahetusüliõpilasena välismaal. Õppekava lõpetajad saavad asuda tööle põhikoolis, gümnaasiumis või keeltekoolis nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse, mille toimumise ajad on kirjas võõrkeeleõpetaja õppekava sisseastumislehel vastuvõtutingimuste all.

Tõlkeõpetuse õppekaval saab valida kahe eriala vahel: kirjalik tõlge ja suuline tõlge. 2023/24. õppeaastal võtame üliõpilasi vastu ainult kirjaliku tõlke erialale. Võimalik on spetsialiseeruda tõlkimisele inglise, saksa, prantsuse või vene keelest eesti keelde ja vastupidi. Õppekava on paindlik ning arvestab õpingute kõrvalt töötava üliõpilase vajadusi ja võimalusi.

Mitmekülgne ja praktilise väljundiga õppekava annab lisaks tõlkimisoskusele vilumuse kasutada levinud tõlkeabiprogramme ja tõlketehnoloogiaid. Keele- ja tõlketeaduslikes seminarides õpiitakse looma seoseid oma eriala ja teiste valdkondade vahel, praktikumides omandatakse oskused majandus-, õigus-, teadus- ja tehnikatekstide ning Euroopa Liidu tekstide tõlkimiseks. Õppetööga kaasneb praktika tõlkimisega tegelevates ettevõtetes. Vilistlased leiavad rakendust keele- ja kultuurispetsialistina nii Eestis, Euroopa Liidu institutsioonides kui ka mujal maailmas. 

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse, mille toimumise ajad on kirjas tõlkeõpetuse õppekava sisseastumislehel vastuvõtutingimuste all.

Sisseastumine doktoriõppesse

Doktoriõpe on kõrghariduse kõrgeima astme õpe, mille eesmärk on iseseisvaks teadus-, arendus- või kutsealaseks loometööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine.

Sisseastumine magistriõppesse

 Maailma keelte ja kultuuride instituudis on kolm magistriastme õppekava: Euroopa keeled ja kultuurid, võõrkeeleõpetaja, tõlkeõpetus.

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Maailma keelte ja kultuuride instituudis on kuus bakalaureuseõppe õppekava: antiikkeeled ja -kultuurid, inglise keel ja kirjandus, romanistika, skandinavistika, saksa keel ja kirjandus, vene ja slaavi filoloogia.