Kolme rektori stipendium / The Three Rectors' Scholarship

In English below

2017. aasta sügisel kuulutasid Tartu, Läti ja Vilniuse Ülikoolide rektorid välja ühise stipendiumikonkursi, millega soovitakse edendada eesti, läti ja leedu keele ning kultuuri õpetamist ja õppimist. Stipendiumi suurus on 2000 eurot. 

Kandideerima on oodatud Tartu, Läti ning Vilniuse ülikooli kõikidel õppekavadel ja õppeastmetel täiskoormusel õppivad üliõpilased (sh väliskülalisüliõpilased, kes käesoleval õppeaastal õpivad vastavas ülikoolis nii sügis- kui ka kevadsemestril), kes valdavad ühte Balti riikide keelt tasemel C1 ning teisi keeli vähemalt tasemel A2. 

Konkursil hinnatakse kandidaate kolmes voorus, pöörates eraldi tähelepanu nii suulisele kui ka kirjalikule väljendusoskusele. Lõppvoorus osalevad igast ülikoolist kolm parimat tudengit, kes on välja valitud komisjoni poolt. 

Ülikoolid annavad stipendiumi välja kordamööda. Esimesena korraldas konkursi lõppvooru ja maksis stipendiumi välja Tartu ülikool, 2018/19. õppeaastal tegi seda Läti ülikool ning 2019/20. aastal Vilniuse ülikool. 2022/23. õppeaastal annab stipendiumi taas välja Vilniuse ülikool.


Kolme rektori stipendiumi konkurss 2022/23 õppeaastal

Konkurss on kolmeosaline.

1) Kohalik kirjalik voor, tähtaeg 31. jaanuar 2023

Osaleja esitab kirjalikult kolm teksti: ühe leedu, ühe läti ja ühe eesti keeles.

Esseeteemad emakeelena või C1 tasemel kõnelejale

 • LT: Lietuva, Latvija, Estija: ar vis dar svarbi mūsų bendrystė?
  LV: Lietuva, Latvija, Igaunija: vai joprojām ir svarīga mūsu vienotība?
  EST: Leedu, Läti, Eesti: kas meie ühtsus on ikka veel oluline?

 • LT: Vilnius 700: ko reikia, kad 2023 m. sausio 25 d. būčiau Vilniuje?
  LV: Vilnius 700: kas ir vajadzīgs, lai 2023. gada 25. janvārī es būtu Viļņā?
  EST: Vilnius 700: mida on vaja, et 25. jaanuaril 2023. a oleksin Vilniuses?

   
 • LT: Mano universiteto vaidmuo stiprinant Baltijos šalių bendrystę.
  LV: Manas universitātes loma, stiprinot Baltijas valstu vienotību.
  EST: Minu ülikooli roll Balti riikide ühtsuse tugevdamisel.

Maht ja vormistusnõuded: argumenteeritud essee kuni 3 A4 lehekülge. Font Times New Roman, kirja suurus 12, reavahe 1,5
 

Teemad A2 tasemel

 • LT: Lietuvių, latvių ir estų kalbų mokymasis – mano didysis gyvenimo nuotykis.
  LV: Lietuviešu, latviešu un igauņu valodas apguve – mans lielais piedzīvojums.
  EST: Leedu, läti ja eesti keele õppimine – minu elu suur seiklus.

   
 • LT: Paskutinė mano lietuviškai / latviškai / estiškai perskaityta knyga.
  LV: Pēdējā grāmata, kuru es izlasīju lietuviski / latviski / igauniski.
  EST: Viimane leedu /läti /eesti raamat, mida ma lugesin.

   
 • LT: Įdomiausia Lietuvos / Latvijos / Estijos asmenybė.
  LV: Interesantākā Lietuvas / Latvijas / Igaunijas personība.
  EST: Kõige huvitavam isiksus Leedus / Lätis / Eestis.

Maht ja vormistusnõuded: seotud tekst kuni 1 A4 lehekülge. Font Times New Roman, kirja suurus 12, reavahe 1,5

Konkursitööd tuleb esitada TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži meiliaadressil keeled@ut.ee märgusõnaga „Kolme rektori stipendium”.

Kohaliku kirjaliku vooru tulemustest teavitatakse osalejaid 10. veebruariks 2023. Kui osalejad osutuvad valituks järgmisesse vooru, saavad nad kaasa uue vooru nõuded.
 

2) Kohalik suuline voor

Selle raames peavad osalejad end kõigis kolmes keeles tutvustama, vestlema komisjoni liikmetega ette antud teemadel, vastama küsimustele. Kohalik suuline voor toimub üliõpilase koduülikoolis.

3) Lõppvoor

Sel õppeaastal toimub lõppvoor 10. märtsil 2023 Vilniuse Ülikoolis. Lõppvooru jõudnud üliõpilaste sõidu- ja majutuskulud kaetakse. Autasustamistseremoonia toimub 11. märtsil 2023 Vilniuse Ülikoolis.

In the autumn of 2017, the Three Rectors' Scholarship was established by the rectors of the University of Tartu, the University of Latvia and Vilnius University. Joint scholarship competition promotes the learning and teaching of the Estonian, Latvian and Lithuanian language and culture. The amount of the annual scholarship is 2000 euros. 

The scholarship competition is open for full-time students (including short-term visiting students, who in the current academic year are studying at the respective university in both the autumn and spring semesters) of any curricula at the University of Tartu, the University of Latvia and Vilnius University, who know one of the Baltic countries' languages ​​at least at C1 level and the other two languages at least at A2 level. 

The competition assesses candidates in three rounds, paying particular attention to oral and written expression. The final round features three top students from each university selected by the scholarship committee.

The universities organize the scholarship competition in turn. The first to organize the final round of the competition and to pay the scholarship was the University of Tartu, then it was the University of Latvia (the academic year of 2018/19) and then Vilnius University (the academic year of 2019/20), etc. Vilnius University will organize the next scholarship competition in the academic year 2022/23.


Three Rectors' Scholarship in the academic year 2022/23

The competition consists of three rounds.

1) Local written round, deadline for submission 31 January 2023

Each contestant must submit three texts in writing: one in Lithuanian, one in Latvian, and one in Estonian.

Topics for the essay of C1 level (or for the native speaker):

 • ENG: Lithuania, Latvia, Estonia: Is our fellowship still important?
  LT: Lietuva, Latvija, Estija: ar vis dar svarbi mūsų bendrystė?
  LV: Lietuva, Latvija, Igaunija: vai joprojām ir svarīga mūsu vienotība?
  EST: Leedu, Läti, Eesti: kas meie ühtsus on ikka veel oluline?

   
 • ENG: Vilnius 700: 2023 January 25 – what would attrac me to come to Vilnius?
  LT: Vilnius 700: ko reikia, kad 2023 m. sausio 25 d. būčiau Vilniuje?
  LV: Vilnius 700: kas ir vajadzīgs, lai 2023. gada 25. janvārī es būtu Viļņā?
  EST: Vilnius 700: mida on vaja, et 25. jaanuaril 2023. a oleksin Vilniuses?

   
 • ENG: The role of my University in strenghtening the fellowship of the Baltic countries.
  LT: Mano universiteto vaidmuo stiprinant Baltijos šalių bendrystę.
  LV: Manas universitātes loma, stiprinot Baltijas valstu vienotību.
  EST: Minu ülikooli roll Balti riikide ühtsuse tugevdamisel.

Formal requirements: font Times New Roman; font size – 12; line spacing – 1.5; volume – up to 3 pages

Topics for the coherent texts for at least A2 level:

 • ENG: Learning Lithuanin, Latvian and Estonian Languages – the biggest adventure of my life.
  LT: Lietuvių, latvių ir estų kalbų mokymasis – mano didysis gyvenimo nuotykis.
  LV: Lietuviešu, latviešu un igauņu valodas apguve – mans lielais piedzīvojums.
  EST: Leedu, läti ja eesti keele õppimine – minu elu suur seiklus.

   
 • ENG: The last book I have read in Lithuanian / Latvian / Estonian.
  LT: Paskutinė mano lietuviškai / latviškai / estiškai perskaityta knyga.
  LV: Pēdējā grāmata, kuru es izlasīju lietuviski / latviski / igauniski.
  EST: Viimane leedu /läti /eesti raamat, mida ma lugesin.

   
 • ENG: The most interesting personality of Lithuania / Latvia / Estonia.
  LT: Įdomiausia Lietuvos / Latvijos / Estijos asmenybė.
  LV: Interesantākā Lietuvas / Latvijas / Igaunijas personība.
  EST: Kõige huvitavam isiksus Leedus / Lätis / Eestis.

Formal requirements: font Times New Roman, font size – 12; line spacing – 1.5; volume – up to 1 page

Entries must be submitted to the University of Tartu College of Foreign Languages and Cultures via e-mail address keeled@ut.ee with the keyword “3 Rectors' Scholarship”.

Contestants will find out the results of the first round on 10 February 2023. If participants are selected for the next round, they will receive the requirements of the new round.

2) Local oral round

During this round, participants have to introduce themselves in all three languages, talk to the members of the committee on the topics presented, and answer questions. The local oral round takes place at the student's home university.

3) Final round

This year the final round will be held on 10 March 2023 at the Vilnius University. Travel and accommodation costs for students who have reached the final round will be covered.
The official award ceremony will take place on 11 March 2023 at Vilnius University.

2021/2022 
Image

28. aprillil Riias Läti ülikoolis toimunud konkursi lõppvoorus valis komisjon võitjaks Vilniuse ülikooli leedu filoloogia ja läti keele bakalaureuseõppe 3. kursuse üliõpilase Gabrielė Aputytė, kes osales konkursil teist korda. Loe rohkem siit.

Gabrielė Aputytė, who participated in the competition for the second time, was chosen as the winner of the final round of the competition held at the University of Latvia on April 28 in Riga. She is an undergraduate student in Lithuanian philology and Latvian at Vilnius University. Read more here.

 
2020/2021

14. mail Zoomis toimunud konkursi lõppvoorus valis komisjon võitjaks Krišs Kapenieksi – Läti Ülikooli doktorikraadiga lõpetanud ajaloolase, kes jätkab õpinguid balti filoloogia magistriõppes ja töötab Läti Sõjamuuseumis teadurina. Leedu ja eesti keelega seob teda nii tugev isiklik kui ka professionaalne suhe. Loe edasi siin.

In the final round of the competition held on Zoom on 14 May, the committee selected the winner: Krišs Kapenieks, who has a doctoral degree in history from the University of Latvia and continues his studies in the master’s programme in Baltic philology and works as a research fellow at the Latvian War Museum. He has a strong personal and professional relationship with the Lithuanian and Estonian language. Continue reading here.
 

Image
2019/2020

11. märtsil 2020 pärjati Vilniuse ülikooli kirikus 3 rektori stipendiumi konkursi võitja Vilniuse ülikooli poliitikateaduse ja rahvusvaheliste suhete tudeng Saulė Kubiliūtė.

Saulė Kubiliūtė, a student of Political Science and International Relations at the Vilnius University, was awarded the winner of 3 Rector's Scholarship on March 11, 2020 at the Vilnius University Church.

Pildid / Photos: Kolmas Balti riikide keelte stipendiumikonkurss

Image
   
2018/2019

Teise 2000-eurose 3 rektori stipendiumi võitis 4. märtsil 2019 Riias Läti ülikoolis toimunud lõppvoorus TÜ kirjandus- ja teatriteaduse magistrant Lauris Grins.

The second winner of the 3 Rectors’ Scholarship is Lauris Grins (master’s studies, Literature and Theatre Research, UT). The final round of the contest took place on the 4th of March in Riga, University of Latvia.

Pildid / Photos: Teine Balti riikide keelte stipendiumikonkurss
 

Image
   
2017/2018

Esimene 3 rektori stipendium anti välja Tartu Ülikoolis õppeaastal 2017/2018. Selle võitis TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse tollane magistrant Milda Dailidėnaitė.  Dailidėnaitė omandas eesti keele Vilniuse Ülikoolis, läbides eesti ja leedu keele bakalaureuseprogrammi, ning jätkas eesti keele ja keeleteaduse õpinguid Tartu Ülikoolis.

The first 3 Rectors’ Scholarship contest took place in 2017/2018. The winner was Milda Dailidėnaitė who studied in the master’s program at that time (Estonian and Finno-Ugric Linguistics, UT). She got her bachelor’s degree at Vilnius University.

Veel pilte / More photos:
Image
#koostöö
Halmstad

Business Swedish and Communication week in Sweden

#õppimine #sisseastumine

Culture and communication. Theoretical and pragmatic approaches to European values and their complications

The course looks at cultural misunderstandings that may arise in today’s society and explores possible theoretical, historical and practical solutions.
#õppimine #õpetamine #sisseastumine
Tartu Ülikool võõrkeeleõpetaja

Võõrkeeleõpetaja magistriõppe infotund toimub 3. aprillil