Skip to main content

Kolme rektori stipendium

In English below

2017. aasta sügisel kuulutasid Tartu, Läti ja Vilniuse Ülikoolide rektorid välja ühise stipendiumikonkursi, millega soovitakse edendada eesti, läti ja leedu keele ning kultuuri õpetamist ja õppimist.

Kandideerima on oodatud Tartu, Läti ning Vilniuse ülikooli kõikidel õppekavadel ja õppeastmetel täiskoormusel õppivad üliõpilased (sh väliskülalisüliõpilased, kes käesoleval õppeaastal õpivad vastavas ülikoolis nii sügis- kui ka kevadsemestril), kes valdavad ühte Balti riikide keelt tasemel C1 ning teisi keeli vähemalt tasemel A2. Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Ülikoolid annavad stipendiumi välja kordamööda. Esimesena korraldas konkursi lõppvooru ja maksis stipendiumi välja Tartu ülikool, 2018/19. õppeaastal tegi seda Läti ülikool ning 2019/20 aastal Vilniuse ülikool. 2021/22. õppeaastal annab stipendiumi välja Läti ülikool.

Konkursil hinnatakse kandidaate kolmes voorus, pöörates eraldi tähelepanu nii suulisele kui ka kirjalikule väljendusoskusele. Lõppvoorus osalevad igast ülikoolist kolm parimat tudengit, kes on välja valitud komisjoni poolt.
 

Kolme rektori stipendiumi konkurss 2021/22 õppeaastal

Konkurss on kolmeosaline.

1) Kohalik kirjalik voor. Tähtaeg 31. jaanuar 2022.

Osaleja esitab kirjalikult kolm teksti: ühe leedu, ühe läti ja ühe eesti keeles.

Esseeteemad emakeelena või C1 tasemel kõnelejale
 • LV Pandēmija un valodas jaunrade – latviešu, lietuviešu, igauņu valodas akcenti
  LT Pandemija ir kalbinė kūryba – latviški, lietuviški, estiški akcentai
  ET Pandeemia ja keeleuuendus – uut läti, leedu, eesti keeles
 • LV Latvija, Lietuva, Igaunija – vienotība un dažādība
  LT Latvija, Lietuva, Estija – vienybė ir įvairovė
  ET Läti, Leedu, Eesti – ühtsus ja mitmekesisus
 • LV Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kultūrainava un tās valodiskais spogulis
  LT Latvijos, Lietuvos ir Estijos kultūrinis kraštovaizdis jo kalbiniai atspindžiai
  ET Läti, Leedu ja Eesti kultuurimaastik ja selle keeleline peegeldus

Maht ja vormistusnõuded

Argumenteeritud essee kuni 3 A4 lehekülge. Font Times New Roman, kirja suurus 12, reavahe 1,5.


Teemad A2 tasemel
 • LV Latviešu, lietuviešu, igauņu valoda vai tomēr angļu valoda?
  LT Latvių, lietuvių, estų kalbos ar vis dėlto anglų kalba?
  ET Läti, leedu, eesti keel või hoopis inglise keel?
 • LV Latviešu, lietuviešu, igauņu valoda un manas nākotnes perspektīvas
  LT Latvių, lietuvių, estų kalbos ir mano ateities perspektyvos
  ET Läti, leedu, eesti keel ja minu tulevikuväljavaated
 • LV Latviešu, lietuviešu un igauņu valoda manā ikdienas dzīvē
  LT Latvių, lietuvių, estų kalbos  mano kasdieniame gyvenime
  ET Läti, leedu ja eesti keel minu igapäevaelus

Maht ja vormistusnõuded

Seotud tekst kuni 1 A4 lehekülge. Font Times New Roman, kirja suurus 12, reavahe 1,5.

Konkursitööd tuleb esitada TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži meiliaadressil keeled@ut.ee märgusõnaga „Kolme rektori stipendium”.

Kohaliku kirjaliku vooru tulemustest teavitatakse osalejaid meilitsi. Kui osalejad osutuvad valituks järgmisesse vooru, saavad nad kaasa uue vooru nõuded.


2) Kohalik suuline voor toimub veebruaris.

Selle raames peavad osalejad end kõigis kolmes keeles tutvustama, vestlema komisjoni liikmetega ette antud teemadel, vastama küsimustele. Kohalik suuline voor toimub üliõpilase koduülikoolis.


3) Lõppvoor

Sel õppeaastal toimub lõppvoor märtsis (võimalusel Läti ülikoolis kohapeal). Lõppvooru jõudnud üliõpilaste sõidu- ja majutuskulud kaetakse. Autasustamistseremoonia kuupäev ja koht täpsustatakse esimesel võimalusel.

In autumn 2017, the 3 Rectors' Scholarship was established by the rectors of the University of Tartu, the University of Latvia and Vilnius University. Joint scholarship competition promotes the learning and teaching of the Estonian, Latvian and Lithuanian language and culture. The amount of the annual scholarship is 2000 euros.

The scholarship competition is open for full-time students (including short term visiting students, who in the current academic year are studying at the respective university in both the autumn and spring semesters) of any curricula at the University of Tartu, the University of Latvia and Vilnius University, who know one of the Baltic countries' languages ​​at least at C1 level and the other two languages at least at A2 level.

The universities organize the scholarship competition in turn. The first to organize the final round of the competition and to pay the scholarship was the University of Tartu, then it was the University of Latvia (academic year of 2018/19) and then Vilnius University (academic year of 2019/20), etc. The next scholarship competition will be organized by the University of Latvia in the academic year of 2021/22.

The competition assesses candidates in three rounds, paying particular attention to both oral and written expression. The final round features three top students from each university selected by the scholarship committee.
 

3 Rectors' Scholarship in the academic year 2021/22

Stages and details of the contest:

1) Local written round. The deadline for submission is January 31, 2022.

Each contestant must submit three texts in writing: one in Lithuanian, one in Latvian, and one in Estonian.

Topics for the essay of C1 level (or for the native speaker):
 • EN The pandemic and language innovation – what is new in Latvian, Lithuanian, Estonian.
  LV Pandēmija un valodas jaunrade – latviešu, lietuviešu, igauņu valodas akcenti
  LT Pandemija ir kalbinė kūryba – latviški, lietuviški, estiški akcentai
  ET Pandeemia ja keeleuuendus – uut läti, leedu, eesti keeles
 • EN Latvia, Lithuania, Estonia - unity and diversity
  LV Latvija, Lietuva, Igaunija – vienotība un dažādība
  LT Latvija, Lietuva, Estija – vienybė ir įvairovė
  ET Läti, Leedu, Eesti – ühtsus ja mitmekesisus
 • EN The cultural landscape of Latvia, Lithuania and Estonia and its linguistic mirror
  LV Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kultūrainava un tās valodiskais spogulis
  LT Latvijos, Lietuvos ir Estijos kultūrinis kraštovaizdis jo kalbiniai atspindžiai
  ET Läti, Leedu ja Eesti kultuurimaastik ja selle keeleline peegeldus

Formal requirements: font Times New Roman; font size – 12; line spacing – 1.5; volume – up to 3 pages.

Topics for the coherent texts for at least A2 level:
 • EN Latvian, Lithuanian, Estonian or English?
  LV Latviešu, lietuviešu, igauņu valoda vai tomēr angļu valoda?
  LT Latvių, lietuvių, estų kalbos ar vis dėlto anglų kalba?
  ET Läti, leedu, eesti keel või hoopis inglise keel?
 • EN Latvian, Lithuanian, Estonian and my future perspectives
  LV Latviešu, lietuviešu, igauņu valoda un manas nākotnes perspektīvas
  LT Latvių, lietuvių, estų kalbos ir mano ateities perspektyvos
  ET Läti, leedu, eesti keel ja minu tulevikuväljavaated
 • EN Latvian, Lithuanian and Estonian in my daily life
  LV Latviešu, lietuviešu un igauņu valoda manā ikdienas dzīvē
  LT Latvių, lietuvių, estų kalbos  mano kasdieniame gyvenime
  ET Läti, leedu ja eesti keel minu igapäevaelus

Formal requirements: font Times New Roman, font size – 12; line spacing – 1.5; volume – up to 1 page.

Entries must be submitted to the University of Tartu College of Foreign Languages and Cultures via e-mail to keeled@ut.ee with the keyword “3 Rectors' Scholarship”.

Contestants will be informed of the results of the first round via e-mail. If participants are selected for the next round, they will receive the requirements of the new round.


2) Local oral round will be held in February

During this round, participants have to introduce themselves in all three languages, talk to the members of the committee on the topics presented, and answer questions. The local oral round takes place at the student's home university.


3) Final round

This year the final round will be held in March at the University of Latvia (on-site if possible). Travel and accommodation costs for students who have reached the final round will be covered. The exact date of the award ceremony will be announced as soon as possible. 

2020/2021

14. mail Zoomis toimunud konkursi lõppvoorus valis komisjon võitjaks Krišs Kapenieksi – Läti Ülikooli doktorikraadiga lõpetanud ajaloolase, kes jätkab õpinguid balti filoloogia magistriõppes ja töötab Läti Sõjamuuseumis teadurina. Leedu ja eesti keelega seob teda nii tugev isiklik kui ka professionaalne suhe. Loe edasi siin.

In the final round of the competition held on Zoom on 14 May, the committee selected the winner: Krišs Kapenieks, who has a doctoral degree in history from the University of Latvia and continues his studies in the master’s programme in Baltic philology and works as a research fellow at the Latvian War Museum. He has a strong personal and professional relationship with the Lithuanian and Estonian language. Continue reading here.
 

Image
2019/2020

11. märtsil 2020 pärjati Vilniuse ülikooli kirikus 3 rektori stipendiumi konkursi võitja Vilniuse ülikooli poliitikateaduse ja rahvusvaheliste suhete tudeng Saulė Kubiliūtė.

Saulė Kubiliūtė, a student of Political Science and International Relations at the Vilnius University, was awarded the winner of 3 Rector's Scholarship on March 11, 2020 at the Vilnius University Church.

Pildid / Photos: Kolmas Balti riikide keelte stipendiumikonkurss

Image
   
2018/2019

Teise 2000-eurose 3 rektori stipendiumi võitis 4. märtsil 2019 Riias Läti ülikoolis toimunud lõppvoorus TÜ kirjandus- ja teatriteaduse magistrant Lauris Grins.

The second winner of the 3 Rectors’ Scholarship is Lauris Grins (master’s studies, Literature and Theatre Research, UT). The final round of the contest took place on the 4th of March in Riga, University of Latvia.

Pildid / Photos: Teine Balti riikide keelte stipendiumikonkurss
 

Image
   
2017/2018

Esimene 3 rektori stipendium anti välja Tartu Ülikoolis õppeaastal 2017/2018. Selle võitis TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse tollane magistrant Milda Dailidėnaitė.  Dailidėnaitė omandas eesti keele Vilniuse Ülikoolis, läbides eesti ja leedu keele bakalaureuseprogrammi, ning jätkas eesti keele ja keeleteaduse õpinguid Tartu Ülikoolis.

The first 3 Rectors’ Scholarship contest took place in 2017/2018. The winner was Milda Dailidėnaitė who studied in the master’s program at that time (Estonian and Finno-Ugric Linguistics, UT). She got her bachelor’s degree at Vilnius University.

Veel pilte / More photos:
Image


Eelnevate aastate konkursid / Competitions of previous years

2020/21. õppeaastal annab stipendiumi välja Tartu Ülikool.

Konkursil hinnatakse kandidaate kolmes voorus, pöörates eraldi tähelepanu nii suulisele kui ka kirjalikule väljendusoskusele. Lõppvoorus osalevad igast ülikoolist kolm parimat tudengit, kes on välja valitud komisjoni poolt.

Kolme rektori stipendiumi konkurss 2020/21 õppeaastal

Konkurss on kolmeosaline.

1) Kohalik kirjalik voor. Tähtaeg 11. jaanuar 2021.

Osaleja esitab kirjalikult kolm teksti: ühe leedu, ühe läti ja ühe eesti keeles.

Esseeteemad emakeelena või C1 tasemel kõnelejale
 • EST Balti mull: mis, milleks, kellele?
  LV Baltijas burbulis: kas, kāpēc, kam?
  LT Baltijos burbulas: kas, kodėl, kam?
 • EST Eesti, Läti ja Leedu – 30 aastat iseseisvust. Kuhu ja kuidas on jõutud?
  LV Igaunija, Latvija un Lietuva – 30 gadi neatkarības. Kur un kā esam nonākuši?
  LT Estija, Latvija ir Lietuva – 30 metų nepriklausomybės. Kur ir kaip nueita?
 • EST Kuidas suhelda eestlase, lätlase ja/või leedulasega?
  LV Kā saprasties ar igauni, latvieti un/vai lietuvieti?
  LT Kaip bendrauti su estu, latviu ir/arba lietuviu?
Maht ja vormistusnõuded

Argumenteeritud essee kuni 3 A4 lehekülge. Font Times New Roman, kirja suurus 12, reavahe 1,5.
 

Teemad A2 tasemel
 • EST Eesti, läti ja leedu keel minu elus
  LV Latviešu, lietuviešu un igauņu valoda manā dzīvē
  LT Estų, latvių ir lietuvių kalba mano gyvenime
 • EST Kümme soovitust, kuidas koroonastressiga toime tulla
  LV Desmit ieteikumi, kā tikt galā ar koronavīrusa stresu
  LT Dešimt patarimų, kaip įveikti COVID-19 viruso sukeliamą stresą
 • EST Minu Eesti/Läti/Leedu sõbrad
  LV Mani Igaunijas/Latvijas/Lietuvas draugi
  LT Mano Estijos/Latvijos/Lietuvos draugai
Maht ja vormistusnõuded

Seotud tekst kuni 1 A4 lehekülge. Font Times New Roman, kirja suurus 12, reavahe 1,5.

Konkursitööd tuleb esitada TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži meiliaadressil keeled@ut.ee märgusõnaga „Kolme rektori stipendium”.

Kohaliku kirjaliku vooru tulemustest teavitatakse osalejaid 15. jaanuariks. Kui osalejad osutuvad valituks järgmisesse vooru, saavad nad kaasa uue vooru nõuded.
 

2) Kohalik suuline voor toimub 25. jaanuaril.

Selle raames peavad osalejad end kõigis kolmes keeles tutvustama, vestlema komisjoni liikmetega ette antud teemadel, vastama küsimustele. Kohalik suuline voor toimub üliõpilase koduülikoolis.

3) Lõppvoor

Sel õppeaastal toimub lõppvoor 22. veebruaril 2021 Tartu Ülikoolis. Lõppvooru jõudnud üliõpilaste sõidu- ja majutuskulud kaetakse. Autasustamistseremoonia toimub 23. veebruaril 2021 Tartu Ülikooli aulas.
 In the academic year of 2020/21, the scholarship competition will be organized again by University in Tartu.

The competition assesses candidates in three rounds, paying particular attention to both oral and written expression. The final round features three top students from each university selected by the Commission.

3 Rectors' Scholarship in the academic year 2020/21

Stages and details of the contest:

1) Local written round. Deadline for submission is January 11, 2021.

Each contestant must submit three texts in writing: one in Lithuanian, one in Latvian, and one in Estonian.

Topics for the essay of C1 level (or for the native speaker):
 • ENG: Baltic bubble: why and what for?
  EST: Balti mull: mis, milleks, kellele?
  LV: Baltijas burbulis: kas, kāpēc, kam?
  LT: Baltijos burbulas: kas, kodėl, kam?
 • ENG: Estonia, Latvia and Lithuania - 30 years of independence. What have we achieved and how?
  EST: Eesti, Läti ja Leedu – 30 aastat iseseisvust. Kuhu ja kuidas on jõutud?
  LV: Igaunija, Latvija un Lietuva – 30 gadi neatkarības. Kur un kā esam nonākuši?
  LT: Estija, Latvija ir Lietuva – 30 metų nepriklausomybės. Kur ir kaip nueita?
 • ENG: How to communicate with an Estonian, Latvian and / or Lithuanian?
  EST: Kuidas suhelda eestlase, lätlase ja/või leedulasega?
  LV: Kā saprasties ar igauni, latvieti un/vai lietuvieti?
  LT: Kaip bendrauti su estu, latviu ir/arba lietuviu?

Formal requirements: font Times New Roman; font size – 12; line spacing – 1.5; volume – up to 3 pages.
 

Topics for the coherent texts for at least A2 level:
 • ENG: Estonian, Latvian and Lithuanian language in my life
  EST: Eesti, läti ja leedu keel minu elus
  LV: Latviešu, lietuviešu un igauņu valoda manā dzīvē
  LT: Estų, latvių ir lietuvių kalba mano gyvenime
 • ENG: Ten tips on how to deal with the corona stress
  EST: Kümme soovitust, kuidas koroonastressiga toime tulla
  LV:  Desmit ieteikumi, kā tikt galā ar koronavīrusa stresu
  LT: Dešimt patarimų, kaip įveikti COVID-19 viruso sukeliamą stresą
 • ENG: My Estonian/Latvian/Lithuanian friends
  EST: Minu Eesti/Läti/Leedu sõbrad
  LV: Mani Igaunijas/Latvijas/Lietuvas draugi
  LT: Mano Estijos/Latvijos/Lietuvos draugai

Formal requirements: font Times New Roman, font size – 12; line spacing – 1.5; volume – up to 1 page.

Entries must be submitted to the University of Tartu College of Foreign Languages and Cultures via e-mail address keeled@ut.ee with the keyword “3 Rectors' Scholarship”.

Contestants will find out the results of the first round on January 15. If participants are selected for the next round, they will receive the requirements of the new round.
 

2) Local oral round will be held on January 25, 2021

During this round, participants have to introduce themselves in all three languages, talk to the members of the committee on the topics presented, and answer questions. The local oral round takes place at the student's home university.
 

3) Final round

This year the final round will be held on February 22, 2021 and the University of Tartu. Travel and accommodation costs for students who have reached the final round will be covered.
The official award ceremony will take place on February 23, 2021 at the University of Tartu Assembly hall.

#koostöö #õppimine #rahvusvaheline
kolme rektori stipendiumi finalistid 2017-18 õa

Kolme rektori stipendium eesti, läti ja leedu keele oskajatele ootab kandidaate

Jaga
11.12.2021
#koostöö #kultuur
Prantsuse instituudi esindajad, TÜ tudengid ja professor

Üliõpilased hakkavad hindama Prantsusmaa prestiižseima kirjanduspreemia finaliste

Jaga
25.11.2021
#koostöö #tunnustamine
Ljudmila Vedina ja Ülle Türk

Ülle Türk pälvis aasta koolitaja auhinna

Jaga
21.11.2021